Голова | Судді | Свідоцтво | Положення | Регламент | Захист персональних даних | Архів документів | Реквізити

[Версія для друку]

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Правлінням Всеукраїнської громадської організації
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ»
Протокол № 21 від 22.05.2009 року


ПОЛОЖЕННЯ
про Постійно діючий Третейський суд
при Всеукраїнській громадській організації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ»


Київ - 2009

Це положення розроблене згідно з Законом України "Про третейські суди" та Статутом Всеукраїнської громадської організації "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ".

1. Загальні положення
У відповідності з Законом України "Про третейські суди" та Статутом Всеукраїнської громадської організації "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ" - Постійно діючий третейський суд при Всеукраїнській громадській організації "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ" (в подальшому - Третейський суд) утворюється як постійно діючий орган для вирішення справ, що виникають із цивільних та господарських правовідносин між юридичними та/або фізичними особами.
Третейський суд є недержавним незалежним органом, що утворюється за рішенням Правління Всеукраїнської громадської організації "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ" у порядку, встановленому Законом України "Про третейські суди".
1.3. Третейський суд не має статусу юридичної особи, має круглу печатку зі своїм найменуванням. Третейський суд визнається утвореним з моменту його державної реєстрації. Третейський суд діє на принципах: законності; незалежності третейських суддів та підкорення їх тільки законові; рівності всіх учасників третейського розгляду перед законом і третейським судом; змагальності сторін, свободи в наданні ними третейському суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; обов'язковості для сторін рішень третейського суду; добровільності утворення третейського суду; добровільної згоди третейських судців на їхнє призначання чи обрання у конкретній справі; арбітрування; самоврядування третейських суддів; всебічності, повноти та об'єктивності вирішення спорів; сприяння сторонам у досягненні ними мирової угоди на будь-якій стадії третейського розгляду.
1.4. Суми коштів або вартість майна, одержаних Всеукраїнською громадською організацією "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ", як третейський збір чи на покриття інших витрат, пов'язаних з вирішенням спору Третейським судом відповідно до Закону України "Про третейські суди України" та цього положення, не є доходами Всеукраїнської громадської організації "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ" від здійснення підприємницької діяльності.
1.5. Розмір, строки та порядок сплати третейського збору, розміри гонорарів третейських суддів та порядок їх виплати третейським суддям визначаються Регламентом Третейського суду.
1.6. Найменування Третейського суду:
Повне найменування:
українською мовою - Постійно діючий третейський суд при Всеукраїнській громадській організації "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ".
Російською мовою - Постояно действующий третейский суд при Всеукраинской общественной организации " ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ ".
Скорочене найменування
Українською мовою - Третейський суд при ВГО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ".
Російською мовою - Третейский суд при ВОО "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ".
1.7. Місцезнаходженням Третейського суду є місцезнаходження його засновника Всеукраїнської громадської організації "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ": м. Чернігів, проспект Перемоги, буд. 62
Судді Третейського суду можуть розташовуватись за адміністративно-територіальним принципом.
1.8. Засновник: Всеукраїнська громадська організація "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ".

2. Склад, компетенція та порядок створення органу самоврядування Третейського суду
2.1. Органом самоврядування Третейського суду є збори третейських суддів.
2.2. Збори третейських суддів Третейського суду - це зібрання третейських суддів Третейського суду, на якому вони обговорюють питання внутрішньої діяльності Третейського суду та приймають колективні рішення з обговорюваних питань.
Збори третейських суддів Третейського суду скликаються головою Третейського суду як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як третини від загальної кількості третейських суддів Третейського суду.
Збори третейських суддів Третейського суду вважаються повноважними, якщо на них присутні більше ніж 2/3 від загальної кількості третейських суддів Третейського суду.
2.5. Рішення зборів третейських суддів Третейського суду приймаються простою більшістю від числа присутніх на зборах третейських суддів Третейського суду.

3. Порядок обрання голови Третейського суду та його заступника
3.1. Голова Третейського суду та заступник голови Третейського суду обираються Правлінням Всеукраїнської громадської організації "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ".
3.2. Голова Третейського суду та заступник голови Третейського суду обираються строком на 5 (п'ять) років.

4. Порядок обрання третейських суддів Третейського суду
4.1. Третейські судці Третейського суду обираються Правлінням Всеукраїнської громадської організації "Всеукраїнський фінансовий союз" .
4.2. Третейські судді Третейського суду, обираються строком на 3 (три) роки.

5. Підстави та порядок припинення діяльності Третейського суду
5.1. Рішення компетентного суду про анулювання реєстраційного свідоцтва Третейського суду тягне за собою припинення його діяльності.
5.2. Діяльність Третейського суду не може бути припинена за рішенням Правління Всеукраїнської громадської організації "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ" до розгляду ним останнього спору, що знаходиться у його провадженні.
5.3. Діяльність Третейського суду припиняється в разі припинення діяльності Всеукраїнської громадської організації "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ".
У разі прийняття рішення компетентного суду про анулювання реєстраційного свідоцтва Третейського суду, Третейський суд вважається таким, що припинив свою діяльність з моменту набрання сили таким рішенням компетентного суду.
У разі прийняття рішення Правлінням Всеукраїнської громадської організації "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ" про припинення діяльності Третейського суду, або у разі припинення діяльності Всеукраїнської громадської організації "ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ", Третейський суд вважається таким, що припинив свою діяльність з моменту внесення відомостей про це до реєстру постійно діючих третейських судів Міністерства юстиції України.